WELCOME TO VAGE’S CRIB - Regulamin

Regulamin


§ 1 Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklep internetowego znajdującego się pod adresem URL http://vageshop.com/, zwanego dalej „Sklepem”.
 • Sklep prowadzony jest przez VAGE CLOTHING KACPER MAKOWSKI, z siedzibą w Puławach (kod pocztowy: 24-100), ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/3 zwanym dalej Sprzedawcą. NIP 7162837890, REGON 523531669.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2 Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vageshop.com
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
  między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
  stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAGE CLOTHING
  Kacper Makowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7162837890.
 • Pre-Order – przedsprzedaż. W tym przypadku produkcja rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
  Pre-Order’u. Szacowany czas wysyłki Pre-Order’u widnieje na stronie produktu.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 • Adres Sprzedawcy: VAGE CLOTHING, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/3, 24-100 Puławy
 • Adres e-mail Sprzedawcy: shop.vintageage.com
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • Włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Paczkomat InPost
 • Kurier InPost
 • Kurier DPD (Europa)
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Przelewy online
 • Płatności elektroniczne
 • PayPal
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku trwania Preorderu (przedsprzedaży) termin realizacji jest dłuższy niż zazwyczaj. Przybliżony czas dostawy jest podany na stronie produktu.
 • W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, obowiązuje najdłuższy termin.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Wszelkie koszty związane z eksportem (w tym koszty odprawy celnej) pokrywa Klient. Jeśli Klient nie opłaci dodatkowych kosztów, to przy zwrocie zostaną one odjęte od pełnej kwoty zamówienia.
 • Dostawa produktów odbywa się na terenie całego świata.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument może w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, przed jego dostarczeniem.
 • Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 • W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku produktów objętych promocją.
 • Ze względów higienicznych zwrotów odpakowanej biżuterii, maseczek, skarpetek oraz bielizny nie przyjmujemy.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając nowy produkt wraz z fakturą, gratisami na podany poniżej adres:

“VAGE” Zwrot
Ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7/3
24-100 Puławy
Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. W przypadku złożenia reklamacji prosimy o kontakt przez nasz e-mail ([email protected])
  lub Instagram @vintageage.shop.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji i zlecenie przelewu zwrotnego to 14 dni od momentu dostarczenia paczki do naszej siedziby.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
#